Dansehallernes ansvar

Dansehallerne varetager den overordnede styring af KORA. Dansehallerne udvælger kompagnierne, producerer KORA-besøget og er ansvarlig for danseforløbenes kunstneriske, håndværksmæssige og formidlingsmæssige kvalitet og relevans. Desuden er Dansehallerne ansvarlig for PR-materiale og alle økonomiske mellemværender i forhold til kompagnierne.

Dette omfatter:

 • Administration af ordningen, herunder kontrakter og løn
 • Kontakten til danserne, herunder formidling af aftaler og kontakter
 • Koordinering og betaling af transport og logi for danserne
 • Distribution af plakat og andet informationsmateriale til skolernes/institutionernes kontaktperson. Dette under forudsætning af, at projektkoordinatoren har modtaget relevante kontaktinfo på skolernes/institutionernes kontaktpersoner fra kommunens ansvarlige kontaktperson
 • Evaluering af ordningen, i samarbejde med kommunens kontaktperson

Skolens/institutionens ansvar

Den enkelte skole eller institution, der får besøg af KORA, vælger en kontaktperson.

Kontaktpersonens opgaver:

 • Kommunikere med kommunens kontaktperson og evt. Dansehallernes koordinator om besøget
 • Deltage i formidlingsdelen for lærere/pædagoger sammen med et antal kolleger
 • Orientere sig om dansekompagniet i deres info-flyer
 • Sørge for at stille egnede lokaler og musikanlæg til rådighed jf. kompagniets behov (flyer)
 • Forberede børnene på at komme til forestilling
 • Tage godt imod danserne
 • Besvare evalueringsskemaet om dansebesøget

Eventuelle mellemværender med KODA/GRAMEX påhviler den enkelte skole.

Kommunens ansvar

Kommunen vælger en kontaktperson, der skal koordinere kommunens deltagelse i KORA.

Dette omfatter:

 • Formidle tilbuddet til relevante målgrupper
 • Planlægge og koordinere danseforløb (gerne to pr. dag) og workshop for deltagende lærere
 • Sikre, at alle deltagende skoler har en kontaktperson
 • Være tovholder for kontaktpersonerne på skolerne/institutionerne og varetage kontakten og kommunikationen med de deltagende skoler/institutioner
 • Sikre, at skolernes/institutionernes kontaktpersoner er bekendt med deres ansvar – se nærmere om  ”Skolens/institutions ansvar”
 • Deltage aktivt i evalueringen af KORA-forløbene, dvs. sørge for, at skolerne evaluerer dansebesøget