DANSEHALLERNES ANSVAR

Dansehallerne varetager den overordnede styring af KORA. Dansehallerne udvælger kompagnierne, producerer KORA-forestillingen og er dermed ansvarlig for aktiviteternes kunstneriske, håndværksmæssige og formidlingsmæssige kvalitet og relevans. Desuden er Dansehallerne ansvarlig for PR-materiale og alle økonomiske mellemværender i forhold til kompagnierne.

Dette omfatter:

 • Administration af ordningen, herunder kontrakter og løn.
 • Kontakten til danserne, herunder formidling af aftaler og kontakter.
 • Koordinering og betaling af transport og logi for danserne.
 • Distribution af plakat og andet informationsmateriale til skolernes/institutionernes kontaktperson. Dette under forudsætning af, at projektkoordinatoren har modtaget relevante kontaktinfo på skolernes/institutionernes kontaktpersoner fra kommunens ansvarlige kontaktperson.
 • Evaluering af ordningen i samarbejde med kommunens kontaktperson.

SKOLENS/INSTITUTIONENS ANSVAR

Den enkelte skole eller institution, der får besøg af KORA, vælger en kontaktperson.

Kontaktpersonens opgaver:

 • Kommunikere med kommunens kontaktperson og evt. Dansehallernes koordinator om besøget.
 • Deltage i formidlingsdelen for lærere/pædagoger sammen med et antal kolleger.
 • Videreformidle alt forberedelsesmateriale til relevante kolleger.
 • Sørge for at stille egnede lokaler og musikanlæg til rådighed jf. kompagniets behov (flyer).
 • Forberede børnene på at komme til forestilling.
 • Tage godt imod danserne.
 • Besvare evalueringsskemaet om dansebesøget.

Eventuelle mellemværender med KODA/GRAMEX påhviler den enkelte skole.

KOMMUNENS ANSVAR

Kommunen vælger en kontaktperson, der skal koordinere kommunens deltagelse i KORA.

Dette omfatter:

 • Formidle tilbuddet til relevante skoler og institutioner.
 • Planlægge og koordinere danseforløb og workshop for deltagende lærere i samarbejde med Dansehallerne.
 • Sikre, at alle deltagende skoler og institutioner har en kontaktperson.
 • Være tovholder for kontaktpersonerne på skolerne/institutionerne og varetage kontakten og kommunikationen med de deltagende skoler/institutioner.
 • Sikre, at skolernes/institutionernes kontaktpersoner er bekendt med deres ansvar – se nærmere om ”Skolens/institutions ansvar”.
 • Deltage aktivt i evalueringen af KORA-forløbene, dvs. sørge for, at skoler og institutioner evaluerer dansebesøget.
Foto: Martin Dam Kristensen